Protecció de dades

Reglament de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana que defineix el tipus d’administració de les dades personals que constitueixen el fons de dades personals de l’entitat, aplicant el Reglament General Europeu de Protecció de Dades en vigor des del 25 de maig de 2018.

 

Titularitat del web
La Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana (CCEVR), amb seu al carrer Arquitecte Artal, 3, baix, 46450 Benifaió (València), és el titular del web www.gentdetrobada.org i el posa a disposició dels usuaris a fi de publicar les notícies de les seues activitats.
Propietat intel·lectual dels textos i imatges

Del lloc web: (CCEVR)
De les fotografies: CCEVR i els seus autors i/o autores
Dels textos: CCEVR i els seus autors i/o autores

El material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’este lloc web pot estar protegit per drets d’autor/autora o de reproducció.

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de la CCEVR, queda específicament prohibida.

D’acord amb l’entrada en vigor del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, hem de facilitar-vos informació detallada sobre el tractament que la CCEVR realitza respecte de les vostres dades personals.

En compliment amb esta obligació, vos posem al corrent de la informació següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

Vos informem que la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana (CCEVR), amb domicili al carrer Arquitecte Artal, 3, baix 46450 Benifaió (València) és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

Vosaltres podeu contactar amb la nostra Àrea de Protecció de Dades a través de l’adreça postal indicada o de l’adreça de correu electrònic: trobadalaribera@gmail.com

COM HEM OBTINGUT LES VOSTRES DADES PERSONALS

Les dades que disposem de vosaltres les hem obtingudes perquè vàreu sol·licitar la recepció de comunicacions i informació sobre les activitats que la CCEVR porta a terme.

QUINES DADES PERSONALS VOSTRES TRACTEM

CCEVR tracta les següents dades personals de la vostra titularitat:

(I) Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI.
(II) Dades de contacte: Adreça, telèfon, correu electrònic.
(III) Dades de contacte: Comptes personals i corporatius a les xarxes socials.

PER QUIN MOTIU TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS

CCEVR tracta les vostres dades personals per a enviar-vos, per mitjans electrònics, informació i comunicacions sobre les activitats que la CCEVR realitza i amb les quals vosaltres heu participat o heu mostrat cap interès, d’acord amb la vostra sol·licitud.

PER A QUÈ PODEM TRACTAR LES VOSTRES DADES PERSONALS

El tractament de les vostres dades personals per a les finalitats anteriorment descrites està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vosaltres i la CCEVR, en haver-nos vosaltres sol·licitat expressament la prestació d’un servei mitjançant la subscripció a les nostres comunicacions. Així mateix, la CCEVR té interès legítim a remetre-vos informació i comunicacions sobre activitats de característiques similars per a les quals vosaltres heu mostrat interès.

L’interessat/la interessada pot oposar-se a rebre este tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica trobadalaribera@gmail.com o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció de l’Àrea de Protecció de Dades.

Tanmateix, vos informem que teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades amb estes finalitats d’acord amb el que disposa l’apartat QUINS SÓN ELS NOSTRES DRETS que podeu trobar més endavant.

DECISIONS AUTOMATITZADES

La CCEVR no adopta decisions que puguen afectar-vos basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

CESSIONS A TERCERS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

La CCEVR podrà facilitar les vostres dades personals a Administracions Públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals la CCEVR es troba subjecta per raó de la seua activitat. Així mateix, la CCEVR vos informa que les vostres dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que la CCEVR tinga contractats per poder desenvolupar les seues activitats.

CCEVR té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea. Estos proveïdors han estat contractats per CCEVR per obtenir serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seues activitats. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, CCEVR ha subscrit amb estos proveïdors els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la vostra privacitat.

En cap cas, CCEVR no cedirà ni transferirà les vostres dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en el present apartat sense el vostre consentiment previ.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se a la nostra Àrea de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES VOSTRES DADES

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantinga la vostra relació amb CCEVR i, després de la finalització d’esta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que hi siguen d’aplicació. En este supòsit, les vostres dades només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Finalitzats estos terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-vos a l’Àrea de Protecció de Dades de la CCEVR, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

RECLAMACIONS

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa o els vostres drets, pot presentar una reclamació davant la nostra Àrea de Protecció de Dades.